תקנון קורס כוון CNC

 הסכם ותקנון לנרשם לקורס "מקצוע נט"  

אנו מברכים אותך על בחירתך להשתתף בקורס המתקיים ע"י חברת "מקצוע נט" בע"מ ומאחלים לך ליהנות מהחוג בו בחרת.

הסכם ותקנון זה מסדיר את מערכת היחסים בינך לבין החברה, התחייבויותיך וזכויותיך במסגרת הקורס, השירותים שתקבל מהחברה והתשלום שעליו הנך מתחייב לשלם עבור הקורס.

הנך מתבקש לקרוא את ההסכם והתקנון בעיון. חתימתך עליו תהיה ראיה כי הסכמת לקבל על עצמך את התנאים המפורטים בו, ולעמוד בכל הדרישות על פיו.  

לקבלת מידע נוסף או בשאלות נא להתקשר:0778181110  

 

תנאים מוקדמים שעליך לדעת

א. הקורס כוון CNC מעשי מתנהל בלמידה מרחוק באמצעות המדיה והוא כולל בנוסף גם שיעורי השלמה בזמן אמת ב"וידאו קונפרנס" וכן, השתלמות מעשית. מיד עם ההרשמה וביצוע התשלום, תוכל להתחיל תהליך למידה באמצעות אתר החברה, בזמנים הנוחים לך.

ב. במהלך הקורס ובהתאם לשלבים אליהם תגיע בלמידה מרחוק, תישלח אליך הודעה בדואר האלקטרוני לגבי מועדי שיעורי ההשלמה. המועדים יתפרסמו גם באתר החברה בדף הרלוונטי לקורס בו בחרת. עליך לדאוג כי המחשב בו הנך משתמש מאפשר את השתתפותך בשיעורי ההשלמה. מוטל עליך לבדוק מידי פעם את הפרסומים באתר לגבי מועדי שיעורי ההשלמה ולא להסתמך על קבלת הודעה בדואר האלקטרוני בלבד.

ג. ההשתלמות המעשית לכל סוג קורס תיערך במקום שיבחר ע"י החברה ובהתאם לאופי ולסוג הקורס הנבחר. הודעה על מועד ההשתלמות המעשית ומיקומה תשלח אליך בדואר האלקטרוני וכן תתפרסם באתר החברה בדף הרלוונטי לקורס בו בחרת. מוטל עליך לבדוק מידי פעם את הפרסומים באתר לגבי מועדי ההשתלמות המעשית ולא להסתמך על קבלת הודעה בדואר האלקטרוני בלבד.

ד. בידי הנהלת החברה הזכות לקבוע את המרצה ו/או המורה ו/או המדריך, וכן להחליף את מי מהם במהלך הקורס לפי שיקול דעתה המקצועי והניהולי.

ה. בידי הנהלת החברה הזכות לשנות את המועדים והמקום שבו תתקיים ההשתלמות המעשית. במקרה של שינוי המועד ו/או מיקום ביצוע ההשתלמות המעשית, תשלח אליך הודעה בדואר האלקטרוני והנתונים יתפרסמו באתר החברה בדף הרלוונטי לקורס בו בחרת.

ו. להנהלת החברה זכות להפסיק את השתתפותו של חניך בשל התנהגות בלתי הולמת, אי שמירה על הוראות החברה, או פגיעה בציוד ובמתקנים, בין של החברה ובין של מקום ההשתלמות המעשית.

ז. להנהלת החברה עומדת הזכות להפסיק את השתתפותו של חניך שלא שילם במועד את שכר הלימוד עליו התחייב. הפסקת ההשתתפות מסיבה זו, איננה פוטרת את החניך מיתרת התשלומים בשל שכר הלימוד.

דמי ההשתתפות ואופן התשלומים

עלות ההשתתפות בקורס מפעיל/כוון CNC  הינה 5890 ₪.

דמי ההשתתפות ישולמו במעמד ההרשמה באמצעות כרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי עמן קשורה החברה. ניתן לשלם את דמי ההשתתפות גם בהעברה בנקאית.

 

תנאים לביטול קורס

משתתף המבקש לבטל את המשך השתתפותו בקורס אליו נרשם ושתמורתו שולמה, יחוייב בתשלום דמי ביטול בהתאם לשלב אליו הגיע כדלקמן:

א. משתתף שביטל את הרשמתו קודם שקיבל גישה לשיעורים המוקלטים, ישא בהוצאות ביטול בסך של 250 ₪.

ב. תלמיד שביטל את השתתפותו קודם לתחילת ההשתלמות המעשית, יחויב בסך השווה ל- 50% מעלות הקורס.

ג. במקרה של ביטול השתתפות לאחר תחילת ההשתלמות המעשית, יחויב המשתתף במלוא עלות הקורס. במקרה כזה, תעמוד למשתתף האפשרות להשלים יתרת ההשתלמות המעשית בקורס אחר, אם יתקיים קורס כזה, על בסיס מקום פנוי.

ד. יובהר, כי החברה איננה מתחייבת לקיים קורס נוסף בתחום בו בחר המשתתף, ומתן האפשרות להשלים את ההשתלמות בקורס אחר אם יתקיים כזה, נעשית כמחווה של רצון טוב מצד החברה ועל בסיס מקום פנוי בלבד.  

 

הנני מאשר כי קראתי והבנתי את תוכנו של הסכם ותקנון זה, קיבלתי לשביעות רצוני הסברים לכל השאלות הנוספות שהיו לי הנוגעות לתנאי הקורס, התשלומים שעלי לשלם, זכויותי וחובותי, והנני מקבל על עצמי למלא את כל האמור בהסכם ותקנון זה. 

בחזרה לעמוד הקורס

מפת אתר