הסכם ותקנון לנרשם לקורס טכנאי חומרים מרוכבים "מקצוע נט"

אנו מברכים אותך על בחירתך להשתתף בקורס המתקיים ע"י חברת "מקצוע נט" בע"מ ומאחלים לך ליהנות מהקורס בו בחרת.

הסכם ותקנון זה מסדיר את מערכת היחסים בינך לבין החברה, התחייבויותיך וזכויותיך במסגרת הקורס, השירותים שתקבל מהחברה והתשלום שעליו הנך מתחייב לשלם עבור הקורס.

הנך מתבקש לקרוא את ההסכם והתקנון בעיון. חתימתך עליו תהיה ראיה כי הסכמת לקבל על עצמך את התנאים המפורטים בו, ולעמוד בכל הדרישות על פיו.

לקבלת מידע נוסף ולשאלות נא התקשר: 077-8181112

 התחייבויות החברה :

 החברה מתחייבת לספק לתלמיד קורס הכשרה מקצועית ברמה מקצועית נאותה;

  החברה מתחייבת לאפשר לתלמיד שסיים קורס לעבור בנוסף גם תקופת התמחות (סטאז') במידה   והדבר מוגדר בדרישות הקורס.

 התחייבויות התלמיד

  התלמיד מתחייב להגיע ללימודים בזמן;

 התלמיד מתחייב לשמור על הופעה נאותה במשך הקורס , לשמור על כבוד המרצים , עובדי המשרד וכלל התלמידים , ולהימנע מלפגוע בשלומם , בגופם ורכושם .

 התלמיד מתחייב לציית להוראות ההנהלה , מרצים ועובדים המרכז ההכשרה הניתנים ברשות ובסמכות עקב ותוך מילוי תפקידם במהלך השיעורים וההפסקות , להתנהג בצורה התואמת את החוק , את המוסר הציבורי ואת מטרות המרכז ההכשרה ויעודו .

 תמורת הקורס ישלם התלמיד לחברה סך של 8850₪, כולל מע"מ כחוק,

 מחיר הקורס, כפי שנקבע לעיל, כולל עלות של מבחן פנימי  (להלן : " הטסט" ) ראשון לצורך קבלת תעודת הגמר.

 התלמיד מתחייב לשלם את כל התשלומים המגיעים ממנו לחברה במועד פירעון שנקבע והובהר לו כי במקרה של איחור באחד מהתשלומים, החברה תהא רשאית להפסיק את המשך לימודיו בקורס, לבטל את ההנחה שניתנה לו (אם ניתנה) ולהעמיד את יתרת החוב לפירעון מיידי, הכל ללא התראה מוקדמת. כמו כן התלמיד יישא בהוצאות גביה .

מועד תחילת הקורס :

 החברה תודיע לתלמיד , בין אם זה יהיה טלפונית ובין אם במכתב , על תחילת הקורס לפחות שבוע ימים לפני תחילתו.

  הובהר לתלמיד כי החברה אינה מתחייבת להתחיל את הקורס במועד ידוע מראש וכי תחילתו של הקורס תהא בכפוף להיקף הנרשמים לקורס וכי מספר התלמידים בקבוצת הלימוד לא יפחת מ- 12 בקבוצה.

 מבחן סיום:

 הובהר לתלמיד כי בסיום הקורס יהיה עליו לעבור מבחן סיום ו/או טסט ו\או פרויקט גמר ו\או מספר מבחנים וזאת לצורך קבלת תעודת גמר.

 פרויקט הגמר יהיה בתיאום עם הרכזת האחרית על הקורס ובניהולה . החברה אינה מתחייבת שפרויקט הגמר יהיה באותם ימים ושעות כמו הקורס שבו למד התלמיד .

 החברה תפרסם מבעוד מועד דרישות סף לקבלת ציון עובר במבחן סיום.

נכשל התלמיד במבחן סיום ו/או טסט, יהיה עליו להיבחן שנית וכך, בכל פעם מחדש, עד שיעבור אותו כנדרש . התעריפון יפורסם מעת לעת ע"י הנהלת החברה

ביטול הקורס :

 התלמיד יהיה רשאי לבטל את הרשמתו לקורס בתוך 14 יום מיום חתימה על הסכם זה.  במידה ובעת החתימה על הסכם זה ידוע לתלמיד על תאריך הפתיחת הקורס שהוא פחות מ14 יום, רשאי התלמיד לבטל את הרשמתו עד 7 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס. , וזאת בהתאם לתקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה , התשע"א – 2010 .

הצהרת התלמיד

 התלמיד מצהיר בזאת כי הוא הבין היטב את הוראות ההסכם ובמידה ואינו דובר השפה העברית קרא תרגום של ההסכם לשפה המובנת לו והוסברה לו משמעות כל ההוראות שאינן ברורות לו בהסכם.

           ולראיה באו הצדדים על החתום

מפת אתר